Privacyverklaring

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Secure-Vision.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven op deze pagina welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke cookies door onszelf en eventueel door derden geplaatst worden. Secure Vision Security Systems  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Uw privacy op Secure-Vision.nl

Secure Vision Security Systems  gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of zomaar uit handen geven. Ook de gegevens die door middel van ons contactformulier of via e-mail naar ons worden verzonden gaat Mundaro zorgvuldig mee om.

 

Uw persoonlijke gegevens op Secure-Vision.nl

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit gebruiken wij zodat u contact kunt opnemen via het contactformulier. Dit betekent dat alle gegevens die u in het bericht achterlaat ook verwerkt zullen worden, deze gegevens kunnen wij echter niet specificeren gezien dat afhankelijk is van het bericht wat u naar Secure Vision Security Systems verzendt.

 

Uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens

Onder de AVG-wetgeving beschikt u over een aantal rechten. Vanzelfsprekend voldoet Secure Vision Security Systems  als organisatie aan de volgende vereisten:

 

  • Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
  • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u gebruiken? Als u ons hiervan op de hoogte brengt passen wij dit aan indien mogelijk.
  • Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen.
  • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid: U kunt uw persoonlijke gegevens over laten dragen.
  • Toestemming intrekken: U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailing.
  • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Als Secure Vision Security Systems  in gebreke blijft met het naleven van de geldende wetgeving kunt u hier een klacht over indienen.

Bewaartermijnen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. De AVG noemt in artikel 5.1(e) wel opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven mag alleen worden bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.

 

Het is dus wel mogelijk om, als de gegevens geanonimiseerd kunnen worden en daarmee dus niet meer de directe of indirecte identificatie van een persoon mogelijk maken, gegevens langer te bewaren. En er zijn een paar uitzonderingen voor archivering, algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

 

Secure Vision Security Systems  bewaart persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk.